Dopuna dnevnog reda za redovnu Skupštinu "Sojaprotein" A.D.

Na osnovu člana 30. Statuta "Sojaprotein" Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej, kao i na osnovu člana 337. Zakona o privrednim društvima Nadzorni odbor  "Sojaprotein" A.D. Bečej, dana 09.06.2016. godine objavljuje

DOPUNU DNEVNOG REDA

ZA REDOVNU  SKUPŠTINU ¨SOJAPROTEIN¨A.D. BEČEJ

1. Prihvatajući predlog akcionara VictoriaGroup AD, Beograd upućen 06.06.2016. godine, za dopunu dnevnog reda redovne godišnje skupštine,  koji je Društvu dostavljen u pisanoj formi 07.06.2016. godine, Nadzorni odbor „Sojaprotein“A.D. Bečej je saglasan da se dnevni red  redovne godišnje  sednice Skupštine "Sojaprotein" Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej, zakazane za 27.06.2016. dopuni novom, sedmom tačkom dnevnog reda, Usvajanje Odluke o izboru člana Nadzornog Odbora »Sojaprotein«A.D. Bečej2. Za sednicu Skupštine "Sojaprotein" A.D. Bečej utvrđuje  se dopunjeni dnevni red prema sledećem:

1. Izbor Predsednika Skupštine, Utvrđivanje Komisije za glasanje;
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara¨Sojaprotein¨A.D. Bečej;

3. Donošenje odluke o usvajanju:
   Izveštaja o poslovanju
  Finansijskih izveštaja ¨Sojaprotein¨A.D Bečej . za poslovnu 2015. godinu i Izveštaja Revizora i usvajanje Konsolidovanih Finansijskih Izveštaja¨Sojaprotein¨A.D Bečej za poslovnu 2015. godinu i Izveštaja Revizora
 Izveštaja Nadzornog odbora
4. Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti
5. Usvajanje Odluke o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein"A.D. Bečej za 2016. godinu.
6. Usvajanje Izveštaja o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu
7. Usvajanje Odluke o izboru člana Nadzornog Odbora »Sojaprotein«A.D. Bečej

    Predlog za dopunu dnevnog reda Skupštine "Sojaprotein" A.D. sa predlogom odluke

3. Sve ostale odredbe Poziva za redovnu Skupštinu „Sojaprotein“A.D. Bečej objavljenog 25.05.2016. godine ostaju nepromenjene, s tim da se fromulari Punomoćja i Formulari za glasanje u odsustvu dopunjavaju novom tačkom dnevnog reda 7. Usvajanje Odluke o izboru člana Nadzornog Odbora »Sojaprotein«A.D. Bečej.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Branislava Pavlović