Dopuna dnevnog reda za redovnu Skupštinu "Sojaprotein" A.D.

Na osnovu člana 30. Statuta "Sojaprotein" Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej, kao i na osnovu člana 337. Zakona o privrednim društvima Nadzorni odbor  "Sojaprotein" A.D. Bečej, dana 09.06.2017. godine objavljuje

 

DOPUNU DNEVNOG REDA

ZA REDOVNU  SKUPŠTINU ¨SOJAPROTEIN¨A.D. BEČEJ

 

  1. Prihvatajući predlog akcionara VictoriaGroup AD, Beograd upućen 08.06.2017. godine, za dopunu dnevnog reda redovne godišnje skupštine, koji je Društvu dostavljen u pisanoj formi 09.06.2017. godine, Nadzorni odbor „Sojaprotein“A.D. Bečej je saglasan da se dnevni red redovne godišnjesednice Skupštine "Sojaprotein" Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej, zakazane za 29.06.2017. dopuni novom, sedmom tačkom dnevnog reda, Usvajanje Odluke izmenama i dopunama Statuta »Sojaprotein«A.D. Bečej

      2. Za sednicu Skupštine "Sojaprotein" A.D. Bečej utvrđuje se dopunjeni dnevni red prema sledećem:

          1. Izbor Predsednika Skupštine, Utvrđivanje Komisije za glasanje;

          2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara¨Sojaprotein¨A.D. Bečej;

          3. Donošenje odluke o usvajanju:

  •                Izveštaja o poslovanju
  •                Finansijskih izveštaja ¨Sojaprotein¨A.D Bečej . za poslovnu 2016. godinu i Izveštaja Revizora i usvajanje Konsolidovanih Finansijskih Izveštaja¨Sojaprotein¨A.D Bečej za poslovnu 2016. godinu i Izveštaja Revizora
  •               Izveštaja Nadzornog odbora

          4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka

 

          5. Usvajanje Odluke o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein"A.D. Bečej za 2017. godinu.

          6. Donošenje odluke o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog Odbora Društva

          7. Usvajanje Odluke izmenama i dopunama Statuta »Sojaprotein«A.D. Bečej

             Predlog za dopunu dnevnog reda Skupštine "Sojaprotein" A.D. sa predlogom odluke

 

       3. Sve ostale odredbe Poziva za redovnu Skupštinu „Sojaprotein“A.D. Bečej objavljenog 29.05.2017. godine ostaju nepromenjene, s tim da se fromulari Punomoćja i Formulari za glasanje u odsustvu dopunjavaju novom tačkom dnevnog reda 7. Usvajanje Odluke                 izmenama i dopunama Statuta »Sojaprotein«A.D. Bečej.

 

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Branislava Pavlović