Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2014. godinu

U skladu sa članom 23. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011) i i na osnovu člana 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, Sojaprotein A.D. Bečej objavljuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama od 01.05.2013. godine  do momenta objavljivanja predmetnog dokumenta.