Izveštaj o održanoj Skupštini "Sojaprotein" A.D. Bečej

Na osnovu člana 51. stav 2. i 3. i na osnovu člana  65. Zakona o tržištu kapitala »Sojaprotein«A.D. Bečej objavljuje

 

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ
SKUPŠTINI ¨SOJAPROTEIN¨A.D. BEČEJ

Redovna godišnja sednica Skupštine ¨Sojaprotein¨ Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej održana je 28.06.2013. godine u u poslovnim prostorijama ‘’Sojaprotein’’ A.D.  u Bečeju, Industrijska 1,  sa početkom u 1200 časova. Ukupan broj akcija Društva je 14.895.524, a Društvo poseduje 548.043 sopstvenu akciju, koje nemaju pravo glasa i ne računaju se u kvorum, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa na vanrednoj Skupštini iznosi 14.347.481, Sednici je prisustvovalo 4 zastupnika, koji su  zastupali, 9 akcionara sa ukupno 10.944.327 akcija što čini 76,28% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na ovoj sednici Skupštine Društva, tako da je Skupština imala kvorum za rad i odlučivanje.
Na sednici Skupštine ¨Sojaprotein¨ A.D. Bečej donete su sledeće Odluke:

     1. Izbor Predsednika Skupštine, Utvrđivanje Komisije za glasanje;

Za Predsednika Skupštine akcionara¨Sojaprotein¨A.D. Bečej izabrana je Nevenku Antonić ,  na tu funkciju je izabrana do izbora novog Predsednika Skupštine. U komisiju za glasanje Predsednik Skupštine imenovao je, Gordanu Jankov, Slobodana Gajinovića i Bojana Belića.

     2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara¨Sojaprotein¨A.D. Bečej;

Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine Društva održane 25.12.2012. godine.

     3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Finansijskih izveštaja ¨Sojaprotein¨A.D Bečej . za poslovnu 2012. godinu i Izveštajem Revizora i usvajanje       Konsolidovanih Finansijskih Izveštaja¨Sojaprotein¨A.D Bečej za poslovnu 2012. Godinu;

I

Usvajaju se Finansijski izveštaji ''Sojaprotein'' A.D.Bečej za poslovnu 2012.godinu i to:

                                                     ( u hiljadama dinara)

Ukupni prihodi (poslovni prihodi, finansijski prihodi i ostali prihodi) 16.030.186
Ukupni rashodi (poslovni rashodi, finansijski rashodi i ostali rashodi) 15.264.196
Dobit               765.990
Porez na dobit                53.603
Odloženi poreski rashod perioda              23.387
Neto dobit              689.000

 

Usvajaju se Konsolidovani Finansijski izveštaji ''Sojaprotein'' A.D.Bečej za poslovnu 2012.godinu i to:

( u hiljadama dinara)

Ukupni prihodi (poslovni prihodi, finansijski prihodi i ostali prihodi) 18.817.439
Ukupni rashodi (poslovni rashodi, finansijski rashodi i ostali rashodi) 17.902.850
Dobit                914.589
        Porez na dobit                71.943
Odloženi poreski rashod perioda              23.197
        Neto dobit              819.449

II

Usvajaju se Finansijski izveštaji, Konsolidovani Finansijski Izveštaji Izveštaj o poslovanju ''Sojaprotein'' A.D.Bečej za poslovnu 2012.godinu j koji istinito i objektivno odražava poslovanje Akcionarskog društva u poslovnoj 2012.godini.

III

Usvaja se Izveštaj revizora UHY Eki Revizija d.o.o. Beograd o reviziji finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja za poslovnu 2012.godinu kojim se pozitivno ocenjuju računovodstveni izveštaji sa istinitim i objektivnim prikazom finansijskog položaja Društva koji su bili predmet revizije.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

     4. Odluka o raspodeli dobiti

1.  Neto dobit ¨Sojaprotein¨A.D. Bečej ostvarena u poslovnoj 2012. godini iznosi 691.816.855,15 dinara.
Raspodeljuje se dobit ostvarena u poslovnoj 2012. godini na sledeći način:

          - U rezerve Društva izdvaja se deo od 5% dobiti u iznosu od 34.590.842,75 dinara.
          - Preostali deo dobiti u iznosu od 657.226.012,40 dinara zadržava se kao nerasporedjena dobit radi jačanja finansijskog položaja Društva.

2. Ukupna neraspoređena dobit »Sojaprotein«A.D. Bečej iznosi 1.743.493.764,37 dinara i sastoji se od nerspoređene dobiti iz prethodnih godina u iznosu od 1.086.267.751,97 dinara i dela dobiti ostvarene u poslovnoj 2012. godini u iznosu od 657.226.012,40 dinara.

     5. Usvajanje Odluke o izboru člana  Nadzornog Odbora “Sojaprotein”A.D. Bečej i odluke o naknadama članova u Nadzornog Odbora

Usvojena je odluka o izboru Branislave Pavlović za člana Nadzornog Odbora Društva i istovremeno utvrđeno da je Zoranu Mitroviću ostavkom prestao mandat člana NO.
Usvojena je Odluka kojom je prema prethodno utvrđenom i objavljenom predlogu utvrđena neto nakanada Predsedniku Nadzornog Odbora Društva i nezavisnom članu NO, dok ostali članovi NO nemaju pravo na naknadu. Ovom odlukom je utvrđeno da Predsednik i članovi Nadzornog Odbora Društva imaju pravo na naknadu troškova prisustvovanja sednicama Nadzornog Odbora.

     6. Odluka o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein"A.D. Bečej za 2012. godinu.

Za izbor Revizora koji će izvršiti reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein"A.D. Bečej u poslovnoj 2013. godini ovlašćuje se Nadzorni Odbor Društva, s tim da Nadzorni Odbor mora od Skupštine na prvoj narednoj sednici da zatraži odobrenje za izbor Revizora.

     7. Podnošenje i raspravljanjeo proceni vrednosti akcija koju je na dan 04.12.2012. godine izvršilo Privredno Društvo za reviziju konslating i računovodstvene usluge PKF DOO Beograd.

Pošto akcionar koji je predložio dopunu dnevnog reda Skupštine ovom tačkom nije dostavio predlog odluke, niti je to učinio na sednici, Skupština nije glasala, već je nakon diskusije o ovim pitanjima sednica zaključena u 16,00 časova.

 

            PREDSEDNIK SKUPŠTINE
          ¨SOJAPROTEIN¨A.D. BEČEJ

Nevenka Antonić