Izveštaj o održanoj Skupštini "Sojaprotein" A.D. Bečej

Na osnovu člana 51. stav 2. i 3. i na osnovu člana  65. Zakona o tržištu kapitala »Sojaprotein« a.d. Bečej objavljuje

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ

SKUPŠTINI „SOJAPROTEIN“ A.D. BEČEJ

Redovna sednica Skupštine »Sojaprotein« Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej održana je 30.06.2014. godine u u poslovnim prostorijama ‘«Sojaprotein’« A.D.  u Bečeju, Industrijska 1,  sa početkom u 1200 časova. Ukupan broj akcija Društva je 14.895.524, a Društvo poseduje 870.971 sopstvenu akciju, koje nemaju pravo glasa i ne računaju se u kvorum, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa na vanrednoj Skupštini iznosi 14.024.784 Sednici su prisustvovala 2 zastupnika koji su ostvarivali pravo glasa i koji su zastupali 4 akcionara sa ukupno 9.412.756 glasova, , što čini 67,11% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na ovoj sednici Skupštine Društva, tako da je Skupština imala kvorum za rad i odlučivanje.

Na sednici Skupštine „Sojaprotein“ A.D. Bečej donete su sledeće Odluke:

     1. Izbor Predsednika Skupštine, Utvrđivanje Komisije za glasanje

Za Predsednika Skupštine akcionara“Sojaprotein“ a.d. Bečej  sa 9.412.756 glasova „za“, bez uzdržanih ili glasova „protiv“ (tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za) izabrana je Nevenka Antonić, a na tu funkciju je izabran do izbora novog Predsednika Skupštine. U komisiju za glasanje Predsednik Skupštine imenovala je Slobodana Gajinovića, Bertok Gabora i Milana Brkljača.

     2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara „Sojaprotein“ A.D. Bečej

Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine Društva održane 16.10.2014. godine usvojen je sa  9.412.756 glasova „za“, bez uzdržanih ili glasova „protiv“ (tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za).

     3. Donošenje odluke o usvajanju

     -   Izveštaja o poslovanju za poslovnu 2013. godinu

         Odluka o usvajanju izveštaja za poslovnu 2013. godinu
  

    -  Finansijskih izveštaja ¨Sojaprotein¨A.D Bečej . za poslovnu 2013. godinu i Izveštajem Revizora i usvajanje Konsolidovanih Finansijskih Izveštaja¨Sojaprotein¨A.D Bečej za poslovnu 2013. godinu sa Izveštajem revizora
     - Izveštaja Nadzornog odbora za poslovnu 2013. godinu

 

Skupština je usvojila Odluku o  usvajanju Izveštaja o poslovanju Finansijskih izveštaja ¨Sojaprotein¨A.D Bečej . za poslovnu 2013. godinu i Izveštajem Revizora i usvajanje Konsolidovanih Finansijskih Izveštaja¨Sojaprotein¨A.D Bečej za poslovnu 2013. Godinu sa Izveštajem revizora i Izveštaja Nadzornog odbora sa  9.412.756 glasova „za“, bez uzdržanih ili glasova „protiv“ (tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za).

     4. Usvajanje odluke o pokriću gubitka

Skupština je usvojila Odluku o  pokriću gubitka sa  sa  9.412.756 glasova „za“, bez uzdržanih ili glasova „protiv“ (tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za).

    Odluka o pokriću gubitka

     5. Usvajanje Odluke o izboru članova Nadzornog Odbora „Sojaprotein“A.D. Bečej

Skupština je usvojila Odluku o izboru Nikole Vujačića i Thomasa Boitani Fitzgeralda za članove Nadzornog Odbora Društva sa  sa  9.412.756 glasova „za“, bez uzdržanih ili glasova „protiv“ (tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za).

     6. Usvajanje Odluke o Potvrđivanju odluke Nadzornog Odbora o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein"A.D. Bečej za 2013. Godinu;

Skupština je usvojila Odluku  o Potvrđivanju odluke Nadzornog Odbora o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein"A.D. Bečej za 2013. godinu sa  9.412.756 glasova „za“, bez uzdržanih ili glasova „protiv“ (tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za).

     7. Usvajanje Odluke o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein"A.D. Bečej za 2014. Godinu;

Skupština je usvojila Odluku o  imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein"A.D. Bečej za 2014. godinu sa  9.412.756 glasova „za“, bez uzdržanih ili glasova „protiv“ (tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za).

     8. Podnošenje Izveštaja o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu;

Skupština je usvojila Izveštaja o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu sa  9.412.756 glasova „za“, bez uzdržanih ili glasova „protiv“ (tj. od prisutnih glasova na sednici 100% je bilo „za).

     9. Usvajanje Odluke o izmenama i dopunama Statuta „Sojaprotein“A.D. Bečej

Skupština je usvojila Odluku o o izmenama i dopunama Statuta „Sojaprotein“A.D. Bečej sa  9.412.756 glasova bez uzdržanih ili glasova „protiv“ (tj. od ukupnog broja glasova 67,11% je bilo bez uzdržanih ili glasova „protiv“).

 

            PREDSEDNIK SKUPŠTINE
          „SOJAPROTEIN“ A.D. BEČEJ

Nevenka Antonić