Izveštaj o održanoj Skupštini "Sojaprotein" A.D. Bečej

Na osnovu člana 51. stav 2. i 3. i na osnovu člana  65. Zakona o tržištu kapitala »Sojaprotein« a.d. Bečej objavljuje

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ

SKUPŠTINI „SOJAPROTEIN“ A.D. BEČEJ

Vanredna sednica Skupštine »Sojaprotein« Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej održana je 22.01.2015. godine u u poslovnim prostorijama ‘«Sojaprotein’« A.D.  u Bečeju, Industrijska 1,  sa početkom u 12,00 časova. Ukupan broj akcija Društva je 14.895.524, a Društvo poseduje 905.220 sopstvenih akcija, koje nemaju pravo glasa i ne računaju se u kvorum, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa na vanrednoj Skupštini iznosi 13.990.304 Sednici su prisustvovala 2 zastupnika koji su ostvarivali pravo glasa i koji su zastupali 5 akcionara, a tri akcionara, sa ukupno 45.935 glasova su glasala u odsustvu, tako da je na skupštini bilo predstavljeno, odnosno glasalo je ukupno 9.451.584 glasova, , što čini 67,55% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa na ovoj sednici Skupštine Društva, tako da je Skupština imala kvorum za rad i odlučivanje.

Na sednici Skupštine „Sojaprotein“ A.D. Bečej donete su sledeće Odluke:

   1. Izbor Predsednika Skupštine, Utvrđivanje Komisije za glasanje

Za Predsednika Skupštine akcionara“Sojaprotein“ a.d. Bečej  sa 9.405.649 glasova „za“, uz 45.935 uzdržanih glasova i bez glasova „protiv“ izabrana je Nevenka Antonić, (tj. odluka je doneta većinom od 99,51% glasova od broja prisutnih glasova) a na tu funkciju je izabrana do izbora novog Predsednika Skupštine. U komisiju za glasanje Predsednik Skupštine imenovala je Slobodana Gajinovića, Bojana Belića i Milana Brkljača.

   2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara „Sojaprotein“ A.D. Bečej

Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine Društva održane 30.06.2014. godine usvojen je sa  sa 9.390.013 glasova „za“, protiv je bilo 15.636 glasova, uz 45.935 uzdržanih glasova (tj. odluka je doneta većinom od 99,35% od broja prisutnih glasova, 0,16% glasova je bilo protiv, dok je 0,49% glasova bilo uzdržano)

   3. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti:

     -  Odobrenje zaključenja Ugovora o dugoročnim kreditima sa Zajmodavcima: UniCredit Bank Srbija AD Beograd, Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, Erste GCIB Finance I B.V Amsterdam Holandija, Banca Intesa a.d. Beograd, Evrobank a.d. Beograd, Komercijalna Banka a.d. Beograd i Credit Agricole Srbija a.d. Novi Sad;
     - Odobrenje izmena i dopuna Ugovora o dugoročnom kreditu sa Međunardnom Finansijskom Korporacijom (IFC) koji je odobren 25.12.2012. godine;
     - Odobrenje izmena i dopuna Ugovora o dugoročnom kreditu sa Evropskom Bankom za Obnovu i Razvoj (EBRD) od 10 septembra 2007. Godine;

 

Skupština je usvojila Odluku o  raspolaganju imovinom velike sa  sa  sa 9.390.013 glasova „za“, protiv je bilo 61.571 glasova, bez uzdržanih glasova (tj. odluka je doneta većinom od 99,35% od broja prisutnih glasova, a 0,65% glasova je bilo protiv)

   4. Usvajanje Izveštaja o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu

Skupština je usvojila Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu sa  9.390.013 glasova „za“, protiv je bilo 15.636 glasova, uz 45.935 uzdržanih glasova (tj. odluka je doneta većinom od 99,35% od broja prisutnih glasova, 0,16% glasova je bilo protiv, dok je 0,49% glasova bilo uzdržano.

   5. Usvajanje Odluke o Potvrđivanju odluke Nadzornog Odbora o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein"A.D. Bečej za 2014. Godinu;

Skupština je usvojila Odluku  o Potvrđivanju odluke Nadzornog Odbora o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein"A.D. Bečej za 2014. godinu tržištu sa  9.390.013 glasova „za“, protiv je bilo 15.636 glasova, uz 45.935 uzdržanih glasova (tj. odluka je doneta većinom od 99,35% od broja prisutnih glasova, 0,16% glasova je bilo protiv, dok je 0,49% glasova bilo uzdržano.
.

 

            PREDSEDNIK SKUPŠTINE
          „SOJAPROTEIN“ A.D. BEČEJ

Nevenka Antonić