Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara

Na osnovu člana 63. Zakona o tržištu kapitala «Sojaprotein»A.D. Bečej objavljuje

 

O B A V E Š T E NJ E

O SPROVEDENOM POSTUPKU
STICANJA SOPSTVENIH AKCIJA OD NESAGLASNIH AKCIONARA

Na osnovu Odluka o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti usvojenima na vanrednoj Skupštini Društva 22.01.2015. godine i na osnovu prihvaćenih zahteva nesaglasnih akcionara za otkup njihovih akcija, «Sojaprotein»A.D. Bečej je sprovela postupak sticanja sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara. Društvo je otkupljivalo akcije od nesaglasnih akcionara u periodu od 02.04. do 06.06.2015. godine.
Društvo je okončalo postupak sticanja akcija od nesaglasnih akcionara, zaključno sa 06.06.2015. godine.

U postupku sticanja sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara «Sojaprotein»A.D. Bečej je zaključno sa 06.06.2015. godine stekao 177.047 akcija, po ceni od 747,00 dinara po akciji (što predstavlja najveću vrednost po akciji posmatranu u odnosu na tržišnu, procenjenu i knjigovodstvenu vrednost akcija).

«Sojaprotein»A.D. Bečej na dan upućivanja ovog obaveštenja poseduje, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije, ukupno 1.082.267 sopstvenih akcija, što iznosi 7.26572 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

        GENERALNI DIREKTOR

                               Siniša Košutić