Poziv za redovnu godišnju skupštinu Sojaprotein A.D. Bečej

Na osnovu člana 30. Statuta "Sojaprotein" Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej od 29.06.2012.godine, kao i na osnovu člana 337. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) Nadzorni odbor  "Sojaprotein" A.D. Bečej, dana 12.06.2013. godine objavljuje

 

DOPUNU DNEVNOG REDA ZA REDOVNU  SKUPŠTINU ¨SOJAPROTEIN¨A.D. BEČEJ

1. Prihvatajući predlog akcionara Kor Business LTD, London Velika Britanija upućen 07.06.2013. godine, za dopunu dnevnog reda redovne godišnje skupštine,  koji je Društvu dostavljen u pisanoj formi 11.06.2013. godine, Nadzorni odbor „Sojaprotein“A.D. Bečej je saglasan da se dnevni red  redovne godišnje  sednice Skupštine "Sojaprotein" Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej, zakazane za 28.06.2013. dopuni novom tačkom dnevnog reda Podnošenje i raspravljanjeo proceni vrednosti akcija koju je na dan 04.12.2012. godine izvršilo Privredno Društvo za reviziju konslating i računovodstvene usluge PKF DOO Beograd

Predlog za dopunu dnevnog reda

2. Za sednicu Skupštine "Sojaprotein" A.D. Bečej utvrđuje  se dopunjeni dnevni red prema sledećem:
         1. Izbor Predsednika Skupštine, Utvrđivanje Komisije za glasanje;
         2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara¨Sojaprotein¨A.D. Bečej;
         3. Donošenje odluke o usvajanju:
- Izveštaja o poslovanju
- Finansijskih izveštaja ¨Sojaprotein¨A.D Bečej . za poslovnu 2012. godinu i Izveštajem Revizora i usvajanje Konsolidovanih Finansijskih Izveštaja¨Sojaprotein¨A.D Bečej za poslovnu 2012. godinu
         4. Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti
         5. Usvajanje Odluke o izboru člana  Nadzornog Odbora “Sojaprotein”A.D. Bečej i odluke o naknadama članova u Nadzornog Odbora
         6. Usvajanje Odluke o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein"A.D. Bečej za 2013. godinu.
         7. Podnošenje i raspravljanjeo proceni vrednosti akcija koju je na dan 04.12.2012. godine izvršilo Privredno Društvo za reviziju konslating i računovodstvene usluge PKF DOO Beograd

3. O pravu na pristup dokumentu o proceni vrednosti akcija se po zahtevu akcionara, koji je povezano lice sa akcionarom Kor Business LTD, vodi drugostepeni postupak pred nadležnim Privrednim Sudom. Društvo će u pogledu prava na pristup dokumentu postupiti u skladu sa pravnosnažnom odlukom suda. Nadzorni Odbor Društva je prihvatio predlog za dopunu dnevnog reda  radi informisanja akcionara.

 

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
Branislava Pavlović

 

 

Na osnovu člana 28. stava 3., člana 29 i na osnovu člana 40. stav 1. tačke 5. Statuta "Sojaprotein" Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej od 29.06.2012.godine, kao i na osnovu člana 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) Nadzorni odbor "Sojaprotein" A.D. Bečej, dana 29.05.2013. godine objavljuje

POZIV ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU SOJAPROTEIN A.D. BEČEJ

1. Saziva se redovna godišnja sednica Skupštine "Sojaprotein" Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej, koja će se održati dana 28.06.2013. godine u poslovnim prostorijama "Sojaprotein" A.D. u Bečeju, ul. Industrijska br.1, sa početkom u 12,00 časova.

2. Za sednicu Skupštine ¨Sojaprotein¨ A.D. Bečej predlaže se sledeći dnevni red:
   1. Izbor Predsednika Skupštine, Utvrđivanje Komisije za glasanje;
   2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara¨Sojaprotein¨A.D. Bečej;

   3. Donošenjeodluke o usvajanju:

   4. Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti

   5. Usvajanje Odluke o izboru člana Nadzornog Odbora “Sojaprotein”A.D. Bečej i odluke o naknadama članova u Nadzornog Odbora

   6. Usvajanje Odluke o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein"A.D. Bečej za 2013. godinu.

3. Pravo na učešće u radu sednice imaju akcionari koji su na dan 18.06.2013. godine, tj. na deseti dan pre održavanja sednice (dan akcionara), upisani u jedinstevnu evidenciju akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti. Svojstvo akcionara se utvrdjuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti.

4. Ukupan broj akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine po svim tačkama dnevnog reda: 14.347.481 (ukupan broj akcija sa pravom glasa je 14.895.524 , na sednici nemaju pravo glasa sosptvene akcije kojih ima 548.043) Odluke po tačkama: dnevnog donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

5. Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 14.894 akcija. Akcionari koji pojedinačno imaju manje od 14.894 akcija, ali zajedno više od toga broja, mogu radi ostvarivanja prava glasa i učešća u odlučivanju Skupštine Društva imenovati svog punomoćnika.

6. Pravo akcionara na učešće na sednici, koje se ostvaruje lično ili preko punomoćnika obuhvata: a) Prisustvo sednici - akcionari i njihovi punomoćnici koji pristupaju sednici identifikuju se uvidom u ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument sa fotografijom, na licu mesta; b) Predlaganje dopune dnevnog reda - pravo jednog ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, odnosno 717.375 akcija, da Nadzornom odboru Društva u pisanoj formi, najkasnije 20 dana pre održavanja sednice, podnesu obrazloženi predlog dopune dnevnog reda dodatnim tačkama za raspravljanje ili odlučivanje, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva; c) Postavljanje pitanja članovima Nadzornog odbora - samo onih koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice; d) Glasanje o pitanjima koja su na dnevnom redu sednice.

7. U radu Skupštine akcionar može učestvovati neposredno ili preko punomoćnika ukoliko poseduje više od 14.894 akcije sa pravom glasa. Dva ili više akcionara, koji pojedinačno imaju manje od navedenog broja akcija, ali zajedno više od tog broja, mogu radi ostvarivanja prava glasa i učešća u odlučivanju Skupštine Društva imenovati svog punomoćnika. Generalni direktor ili članovi Nadzornog odbora, članovi Izvršnog odbora ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u Društvu i povezana lica u smislu Zakona o privrednim društvima.Punomoćje za zastupanje na sednici Skupštine društva daje se u pisanoj formi a obavezno sadrži: ime i prezime akcionara, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara, ako je akcionar domaće fizičko lice, ime i prezime punomoćnika, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koje je domaće pravno lice, ime i prezime punomoćnika sa svim podacima koji važe i za akcionara, broj, vrstu i klasu akcija za koje se daje punomoćje. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono ne mora biti overeno već samo izdato u pisanom obliku. Punomo?je može sadržati i uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa i u tom slučaju punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži upustvo punomoćnik ostvaruje pravo glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Punomoćnik je dužan da obavesti akcionare koji su mu dali punomoćje o glasanju u Skupštini. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište Društva, najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice. Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem. Punomoćje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uredjuje elektronski potpis. Punomoćje se daje za jednu Skupštinu, a važi i za ponovljenu Skupštinu, koja je odložena zbog nedostatka kvoruma, ili iz drugih razloga. Punomoćja se dostavljaju na sledeću adresu: "Sojaprotein" A.D. Bečej, ul. Industrijska br. 1, Bečej 21220. Formular Punomoćja je objavljen zajedno sa ovim pozivom i možete ga preuzeti na internet stranici Društva (www.sojaprotein.rs).

8. Akcionar Društva, koji ima pravo učešća u radu sednice Skupštine Društva ima pravo da glasa o svakom pitanju o kome se glasa na sednici Skupštine Društva popunjavanjem i upućivanjem formulara za glasanje u odsustvu na sledeću adresu: "Sojaprotein" A.D. Bečej Industrijska 1 Bečej 21220, koji mora biti primljen od strane Društva najkasnije dva radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine Društva tj. do 26.06.2013. godine. U slučaju da putem formulara za glasanje u odsustvu glasa punomoćnik ili zastupnik akcionara, uz formular za glasanje se dostavlja i punomoćje, odnosno izvod iz nadležnog registra. Formular za glasanje u odsustvu je objavljen zajedno sa ovim Pozivom i može se preuzeti na internet strani Društva (www.sojaprotein.rs). Potpis akcionara Društva koji je fizičko lice tj. drugog lica koje potpisuje formular za glasanje u ime akcionara koji je fizičko lice, mora biti overen kod nadležnog organa. Kada je akcionar pravno lice, potpis lica ovlašćenog za zastupanje/punomoćnika se ne overava, s tim da formular za glasanje u odsustvu mora biti overen pečatom pravnog lica. Svaki akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i računa se u kvorum prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Njegov glas se pridodaje glasovima ostalih akcionara koji su glasali o predmetnim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine Društva. Glasovi akcionara koji je glasao u odsustvu neće biti računati u svrhe kvoruma i većine za glasanje u pogledu onih predloga odluka o kojima akcionar ne može glasati u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (isključenje prava glasa). Formulare za glasanje u odsustvu možete preuzeti ovde: na internet stranici Društva (www.sojaprotein.rs).

9. Sednica Skupštine "Sojaprotein" Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej saziva se objavljivanjem ovog Poziva na internet stranici društva, www.sojaprotein.rs, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine, objavljivanjem na Internet stranici Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze. Akcionarima se ne upućuju pojedinačni pismeni pozivi za sednicu Skupštine, već se akcionari ovim putem pozivaju da prisustvuju sednici Skupštine Društva.

10. Akcionari mogu ostvariti uvid u dnevni red sa pisanim materijalima u Bečeju - u poslovnim prostorijama "Sojaprotein" A.D. Bečej, ul. Industrijska br.1, i na internet stranici društva www.sojaprotein.rs, počev od objavljivanja ovog Poziva. Uvid se ostvaruje radnim danima tokom radnog vremena, od 10-16 časova.

11. Ovaj Poziv predstavlja istovremeno i Objavu informacije – Obaveštenje o sazivanju sednice Skupštine Društva, saglasno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

 

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
Branislava Pavlović