Poziv za vanrednu Skupštinu "SOJAPROTEIN" A.D. Bečej

Na osnovu člana 28. stava 4. i stava 5. tačke 1. i na osnovu člana 40. stav 1.  tačke 5. Statuta "Sojaprotein" Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej, kao i na osnovu člana 372. stava 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) Nadzorni odbor  "Sojaprotein" A.D. Bečej, Industrijska 1, matični broj 08114072, dana 31.12.2014. godine objavljuje

P O Z I V

ZA VANREDNU  SKUPŠTINU ¨SOJAPROTEIN¨A.D. BEČEJ

1. Saziva se vanredna  sednica Skupštine "Sojaprotein" akcionarskog društva za preradu soje Bečej, koja će se održati dana 22.01.2014. godine u poslovnim prostorijama "Sojaprotein" A.D. u Bečeju, ul. Industrijska br.1,  sa početkom u 1200 časova.

2. Za sednicu Skupštine "Sojaprotein" A.D. Bečej predlaže se sledeći dnevni red:

   1. Izbor Predsednika Skupštine i utvrđivanje Komisije za glasanje;

   2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara¨Sojaprotein¨A.D. Bečej;

        Zapisnik Skupštine od 30.06.2014.

   3. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti:

   -  Odobrenje zaključenja Ugovora o dugoročnim kreditima sa Zajmodavcima: UniCredit Bank Srbija AD Beograd, Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, Erste GCIB Finance I B.V Amsterdam Holandija, Banca Intesa a.d. Beograd, Evrobank a.d. Beograd, Komercijalna Banka a.d.  Beograd i Credit Agricole Srbija a.d. Novi Sad;
   - Odobrenje izmena i dopuna Ugovora o dugoročnom kreditu sa Međunardnom Finansijskom Korporacijom (IFC) koji je odobren 25.12.2012. godine;
   - Odobrenje izmena i dopuna Ugovora o dugoročnom kreditu sa Evropskom Bankom za Obnovu i Razvoj (EBRD) od 10 septembra 2007. Godine;
 
     Predlog odluke o raspolaganju imov.vel.vrednosti
     Izvestaj o uslovima zaključenja posla raspolaganja imovinom velike vrednosti
     Nacrt Ugovora o dugoročnim kreditima sa Zajmodavcima
     Nacrt Ugovora o izmenama i dopunama Ugovora o dugoročnom kreditu sa IFC
     Nacrt Ugovora o izmenama i dopunama Ugovora o dugoročnom kreditu sa EBRD
     Podaci o vrednosti akcija
     Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara
     Formular - zahtev za otkup akcija od nesaglasnog akcionara

   4. Podnošenje izveštaja o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu;

     Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija Društva na organizovanom tržištu

   5. Usvajanje Odluke o odobravanju odluke Nadzornog odbora o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein"A.D. Bečej za 2014 godinu
    

     Predlog odluke o odobravanju odluke Nadzornog odbora o imenovanju Revizora za reviziju finansijskih izveštaja "Sojaprotein"A.D. Bečej za 2014 godinu

3. Pravo na učešće u radu sednice imaju akcionari koji su na dan 12.01.2015. godine, tj. na deseti dan pre održavanja sednice (dan akcionara), upisani u jedinstevnu evidenciju akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti. Svojstvo akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti.

4. Na dan objavljivanja ovog Poziva ukupan broj akcija sa pravom glasa na sednici Skupštine po svim tačkama dnevnog reda iznosi 13.990.304 (ukupan broj akcija je 14.895.524, dok na sednici nemaju pravo glasa sopstvene akcije kojih ima 905.220). Odluka po tački 3. donosi se tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. Odluke po tačkama: 1., 2., 4., i 5.  donose se običnom većinom glasova prisutnih, odnosno predstavljenih akcionara sa pravom glasa.

5. Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 14.894 akcija. Akcionari koji pojedinačno imaju manje od 14.894 akcija, ali zajedno više od toga broja, mogu radi ostvarivanja prava glasa i učešća u odlučivanju Skupštine Društva imenovati svog punomoćnika.

6. Pravo akcionara na učešće na sednici, koje se ostvaruje lično ili preko punomoćnika obuhvata:
a) Prisustvo sednici - akcionari i njihovi punomoćnici koji pristupaju sednici identifikuju se uvidom u ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument sa fotografijom, na licu mesta; b) Predlaganje dopune dnevnog reda - pravo jednog ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, odnosno  699.516 akcija, da Nadzornom odboru Društva u pisanoj formi, najkasnije 10 dana pre održavanja sednice, podnesu obrazloženi predlog dopune dnevnog reda dodatnim tačkama za raspravljanje ili odlučivanje, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva; c) Postavljanje pitanja članovima Nadzornog odbora - samo onih koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice; d) Glasanje o pitanjima koja su na dnevnom redu sednice. 

7. U radu Skupštine akcionar može učestvovati neposredno ili preko punomoćnika ukoliko poseduje više od 14.894 akcije sa pravom glasa. Dva ili više akcionara, koji pojedinačno imaju manje od navedenog broja akcija, ali zajedno više od tog broja, mogu radi ostvarivanja prava glasa i učešća  u odlučivanju Skupštine  Društva  imenovati svog punomoćnika. Generalni direktor ili članovi Nadzornog odbora, članovi Izvršnog odbora ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u Društvu i povezana lica u smislu Zakona o privrednim društvima.Punomoćje za zastupanje na sednici Skupštine društva daje se u pisanoj formi a obavezno sadrži: ime i prezime akcionara, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara, ako je akcionar domaće fizičko lice, ime i prezime punomoćnika, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koje je domaće pravno lice, ime i prezime punomoćnika sa svim podacima koji važe i za akcionara, broj, vrstu i klasu akcija za koje se daje punomoćje. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono ne mora biti overeno već samo izdato u pisanom obliku. Punomoćje može sadržati i uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa i u tom slučaju punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži upustvo punomoćnik ostvaruje pravo glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Punomoćnik je dužan da obavesti akcionare koji su mu dali punomoćje o glasanju u Skupštini. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište Društva, najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice. Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem. Punomoćje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Punomoćje se daje za jednu Skupštinu, a važi i za ponovljenu Skupštinu, koja je odložena zbog nedostatka kvoruma, ili iz drugih razloga. Punomoćja se dostavljaju na sledeću adresu: "Sojaprotein" A.D. Bečej, ul. Industrijska br. 1, Bečej 21220. Formular Punomoćja je objavljen zajedno sa ovim pozivom i možete ga preuzeti na internet stranici Društva (www.sojaprotein.rs).

     Formular Punomoći za glasanje za pravna lica   

     Formular Punomoći za glasanje za fizička lica

     Formular Punomoći za elektronsko glasanje za pravna lica

     Formular Punomoći za elektronsko glasanje za fizička lica

     Uputstvo za elektronsko punomoćje i elektronsko glasanje sa digitalnim potpisom dokumenta

8. Akcionar Društva, koji ima pravo učešća u radu sednice Skupštine Društva ima pravo da glasa o svakom pitanju o kome se glasa na sednici Skupštine Društva popunjavanjem i upućivanjem formulara za glasanje u odsustvu na sledeću adresu: "Sojaprotein" A.D. Bečej Industrijska 1 Bečej 21220, koji mora biti primljen od strane Društva najkasnije dva radna dana pre dana održavanja  sednice Skupštine Društva tj. do 20.01.2015. godine. U slučaju da putem formulara za glasanje u odsustvu glasa punomoćnik ili zastupnik akcionara, uz formular za glasanje se dostavlja i punomoćje, odnosno izvod iz nadležnog registra. Formular za glasanje u odsustvu je objavljen zajedno sa ovim Pozivom i može se preuzeti na internet strani Društva (www.sojaprotein.rs). Potpis akcionara Društva koji je fizičko lice tj. drugog lica koje potpisuje formular za glasanje u ime akcionara koji je fizičko lice, mora biti overen kod nadležnog organa. Kada je akcionar pravno lice, potpis lica ovlašćenog za zastupanje/punomoćnika se ne overava, s tim da formular za glasanje u odsustvu mora biti overen pečatom pravnog lica. Svaki akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i računa se u kvorum prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Njegov glas se pridodaje glasovima ostalih akcionara koji su glasali o predmetnim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine Društva. Glasovi akcionara koji je glasao u odsustvu neće biti računati u svrhe kvoruma i većine za glasanje u pogledu onih predloga odluka o kojima akcionar ne može glasati u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (isključenje prava glasa). Formulare za glasanje u odsustvu mogu preuzeti na internet stranici Društva (www.sojaprotein.rs).

     Formular za glasanje u odsustvu za pravna lica

     Formular za glasanje u odsustvu za fizička lica

9. Sednica Skupštine "Sojaprotein" Akcionarskog Društva za preradu soje Bečej saziva se objavljivanjem ovog Poziva na in¬ter¬net stra¬ni¬ci dru¬štva, www.sojaprotein.rs,  bez pre¬ki¬da do dana održavanja sednice Skupštine, objavljivanjem na Internet stranici Agencije za privredne registre i na  internet stranici Beogradske berze. Akcionarima se ne upućuju pojedinačni pismeni pozivi za sednicu Skupštine, već se akcionari ovim putem pozivaju da prisustvuju sednici Skupštine Društva.

10. Akcionari mogu ostvariti uvid u dnevni red sa pisanim materijalima u Bečeju - u poslovnim prostorijama "Sojaprotein" A.D. Bečej, ul.  Industrijska br.1, i na internet stranici društva www.sojaprotein.rs, počev od objavljivanja ovog Poziva. Uvid se ostvaruje radnim danima tokom radnog vremena, od 10-16 časova.

11. Ovaj Poziv predstavlja istovremeno i Objavu informacije – Obaveštenje o sazivanju  sednice Skupštine Društva, saglasno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.
 

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

BRANISLAVA PAVLOVIĆ